Curmitisgruppen HVB

Behandlingshem Hyttan HVB

HVB Hyttan

HVB Hyttan Komplett Specialistenhet för flickor

Vi bedriver både utredning, vård och behandling för flickor 13 – 17 år gamla, som uppvisar anknytningsproblematik, neuropsykiatriska beteendeproblem, självdestruktivitet, sociala beteende- och samspelsbrister.

Verksamhetens förhållningssätt strävar mot att skapa en trygg, trivsam och förutsägbar miljö för de inskrivna ungdomarna. Det miljöterapeutiska arbetet inriktas mot att involvera ungdomarna och göra dem delaktiga i att skapa fungerande rutiner i vardagen och i sin behandling. Vi individanpassar behandlingen så mycket som möjligt och har tillgång till kvalificerad specialistkompetens inom det sociala och psykiatriska området.

Familjeterapeutiska insatser kan erbjudas samt nätverksarbete.

Vi har behandlingspersonal med hög kompetens. Personalgruppen består av Behandlingsassistenter med utbildningar inom vård och behandling, ex socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller behandlingsassistent utbildning.

Verksamheten leds av
Behandlingschef Jan Raimisto 

Föreståndare Franz Baumann

Kontakta Jan Raimisto för närmare information.
info@curmitis.se  Tfn: 0225 – 300 47

Behandling, utredning

Bakgrund

Verksamheten strävar alltid efter att tillgodose de individuella behov som finns och vi erbjuder därför ingen enskild behandlingsmetod utan en palett av insatser ex:

Psykoterapeutisk-behandling, ex KBT/DBT

Dialektiskt omhändertagande och bemötande

Social färdighetsträning

Miljöterapeutiskt arbete

MI (Motiverande samtal)

Traumastödjande omhändertagande


Utredning

Möjligheten finns att genomföra strukturerade hela barn- och ungdomspsykiatriska utredningar, genom att grundligt utreda och kartlägga exempelvis ADHD, ADD, autismspektrumstörning, begåvningshinder samt kliniska symtom som tex ångest och depression. Utgångspunkten är att involvera olika perspektiv som; psykosocialt, psykologiskt samt psykiatriskt. Ur ett längre perspektiv är målet att varje flicka erhåller en förbättring i sina ADL-förmågor och i sin vardag. Utredningarar genomförs i samarbete med HSL-enheten Curmitis Vård
Behandling/Veckoschema
All behandling är schemalagd från morgon till kväll under vardagar. Fokus i behandlingen är att skapa struktur och förutsägbarhet för flickorna. I vardagen arbetar vid med den allmänna funktionsnivån genom anpassning och yttre struktur: Här ingår exempelvis att planera och organisera, skolgång, känslohantering/ilskekontroll, kommunikation, samarbetet, ömsesidighet, att passa tider, städning av eget rum samt allmänna ytor, inhandling av mat samt tillagning. Flickorna deltar även i husmöten varje vecka där de har inflytande och är delaktiga i vardagen och dit tillhörande beslut. I veckoschemat ingår även dagliga strukturerade dagsmöten/temarelaterad gruppbehandling.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen, och i ett nära samarbete med flickan, vårdnadshavare och socialtjänst. Det kan emellertid ske revideringar/förändringar av genomförandeplanen under behandlingsperiodens gång. Allt utifrån vilka kliniska observationer som genomförs samt om några specifika hinder eller tillgångar framkommer vid utredning. Behandlingen vilar på KBT genom kognitiva och beteendeinriktade interventioner, som ett paraplybegrepp ”KBT modellerna under paraplyet”. Behandlingsrelationen kännetecknas av att behandlaren har en flexibel hållning i bemötandet och till behandlingens form. Ibland sker behandling i ett sedvanligt terapirum, i andra fall när behovet finns kan behandling ske i olika ”live”- situationer utanför terapirummet och behandlingshemmet. Behandlaren kan t.ex. följa med flickan i olika kritiska vardagssituationer för att genomföra exponeringsövningar, exempelvis i samband med behandling av olika fobier. Behandlingsrelationen präglas av värme, empati och samarbete. Behandlarens hållning är respektfull, öppen och personlig. Tillsammans arbetar man fokuserat kring konkreta problem och mål som ställs upp. Flickan kan även få hemuppgifter att jobba med i syfte att hålla pågående process aktiv och fokuserad. Hemuppgifterna anpassas till det som för tillfället är fokus i behandlingen och grundläggande i genomförandeplanen. Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen.

Samtliga flickor erbjuds plats i den närliggande kommunala skolan. Där har de möjlighet till i en individanpassad studiemiljö med extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet. Vi har ett nära samarbete med Vasaskolan i Hedemora.

Behandlingskedjan

Nätverksstöd

HVB Hyttan (före detta HVB Lilla Viken) Komplett Specialistenhet för flickor

Vårdnadshavare
Som vårdnadshavare är ni viktiga personer för flickan som vistas här på Hyttan. Flickans privata nätverk är en viktig omständighet både under samt efter avslutad behandling. Vi förespråkar tät kontakt med vårdnadshavare för att de ska erhålla information om hur flickans behandling fungerar. Vi bedömer kontakten som både viktig och positivt för flickans mognad och utveckling här.

Vi kan erbjuda nätverksstöd 
I terapin arbetar vi med hela eller delar av familjen och nätverket. Målsättningen är att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Nätverksstöd kan vara lämpligt vid tex:
Beteendemässiga problem hos barn och ungdomar. Relationsproblem inom familjen och nätverket och som en del vid behandling av psykisk sjukdom, missbruk och våld i familjen.

Grunden för att nå ett gott behandlingsresultat:
är att ungdomens behov av meningsfullhet och delaktighet tillgodoses. Verksamhetens förhållningssätt strävar mot att skapa en trygg, trivsam och förutsägbar miljö för de inskrivna ungdomarna.

Curmitis Vård

Henrik Wolgast

Kompetens

Leg. Läkare. Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri.
Arbetar 1ggr/vecka på HVB Hyttan.

Tobias Linder

Kompetens

Leg. Läkare, specialist i psykiatri, beroendemedicin samt multikulturell specialist:

  • Psykiatriska bedömningar och andra läkarinsatser genom Skype.

Roger Olson

Kompetens

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut KBT,
Specialist i klinisk psykologi, handledarutbildad:

  •  Neuropsykiatriska utredningar/bedömningar för barn/ungdom och vuxna, trauma (PTSD), personlighetssyndrom/personlighetsdrag med förslag på efterföljande behandling och uppföljning. Utreder på plats alternativ genom Skype.
  • Psykoterapeutiska samtal på plats alternativt genom Skype
  • Handledning

Ulrika Fogde

Kompetens

Leg. psykoterapeut (KBT och schematerapi), Leg. sjuksköterska.
Bedriver enskild psykoterapi med ungdomar.

Franz Bauman

Kompetens

Leg SSK, VUB medicinsk kirurgi-akutsjukvård, Steg-1 KBT:

  •  Insatser inom psykiatri och somatik. Utgår från aktuella hemmet/platsen.

Jan Raimisto

Kompetens

Steg-1 KBT, vidareutbildad inom schematerapi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, CRA samt beroendelära och kriminalitetsutbildning på Högskolan Gävle, Våld i nära relationer på Högskolan Gävle, MI-utbildad. 29 års erfarenhet beträffande behandling av samsjuklighet vuxna/ungdomar (20 års erfarenhet av att specifikt arbeta med neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk/beroendeproblematik, personlighetsproblematik, antisocial problematik, kriminalitet och kliniska symtom).

  • Preventiva terapeutiska insatser, vägledning i hemmamiljön. Stöd, vägledning, förslag på förhållningssätt/strategier för föräldrarna och ungdomarna/vuxna (familjen). Målet är att utveckla mer fungerande beteenden och förhindra negativa framtidsutsikter gällande destruktiva beteendemönster.
  • Föreläsningar och utbildning exempelvis inom samsjuklighet, antisocial problematik, kriminalitet, missbruk/beroende, bemötande och förhållningssätt. Genomförs och anpassas till behandlings- och vårdutbildningar, HVB-verksamheter eller annan verksamhet.

Lediga tjänster

Timvikarie

HVB Hyttan (före detta HVB Lilla Viken) söker timvikarier till Vikmanshyttan.

Timvikarie dagtid

HVB Hyttan (före detta HVB Lilla Viken) söker timvikarier till Vikmanshyttan.

Timvikarie natt

HVB Hyttan (före detta HVB Lilla Viken) söker timvikarier till Vikmanshyttan.


Skicka in din ansökan

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Kontakt

Skicka ett meddelande

Ditt namn är obligatoriskt
Din epost är obligatorisk
Meddelande är obligatoriskt
Skickar meddelande, var vänlig vänta kvar.. Meddelandet har skickats, tack! Ett problem uppstod när meddelandet skulle skickas, vänligen försök en gång till!