HVB Hyttan (före detta HVB Lilla Viken) Komplett Specialistenhet för flickor

Vårdnadshavare
Som vårdnadshavare är ni viktiga personer för flickan som vistas här på Hyttan. Flickans privata nätverk är en viktig omständighet både under samt efter avslutad behandling. Vi förespråkar tät kontakt med vårdnadshavare för att de ska erhålla information om hur flickans behandling fungerar. Vi bedömer kontakten som både viktig och positivt för flickans mognad och utveckling här.

Nätverksstöd kan vara lämpligt vid tex:
Beteendemässiga problem hos barn och ungdomar. Relationsproblem inom familjen och nätverket och som en del vid behandling av psykisk sjukdom, missbruk och våld i familjen.

Grunden för att nå ett gott behandlingsresultat:
är att ungdomens behov av meningsfullhet och delaktighet tillgodoses. Verksamhetens förhållningssätt strävar mot att skapa en trygg, trivsam och förutsägbar miljö för de inskrivna ungdomarna.