Bakgrund

Verksamheten strävar alltid efter att tillgodose de individuella behov med ett behandlingshem specialiserat för psykisk ohälsa. I behandlingshemmet för psykisk ohälsa erbjuds behandlingsmetoder bestående av en palett av individuella insatser ex:

Psykoterapeutisk-behandling, ex KBT/DBT

Dialektiskt omhändertagande och bemötande

Social färdighetsträning

Miljöterapeutiskt arbete

MI (Motiverande samtal)

Traumastödjande omhändertagande


Utredning

Möjligheten finns att genomföra strukturerade hela barn- och ungdomspsykiatriska utredningar, genom att grundligt utreda och kartlägga exempelvis ADHD, ADD, autismspektrumstörning, begåvningshinder samt kliniska symtom som tex ångest och depression. Utgångspunkten är att involvera olika perspektiv som; psykosocialt, psykologiskt samt psykiatriskt. Ur ett längre perspektiv är målet att varje flicka erhåller en förbättring i sina ADL-förmågor och i sin vardag. Utredningarar genomförs i samarbete med HSL-enheten Curmitis Vård
Behandling/Veckoschema
All behandling är schemalagd från morgon till kväll under vardagar. Fokus i behandlingen är att skapa struktur och förutsägbarhet för flickorna. I vardagen arbetar vid med den allmänna funktionsnivån genom anpassning och yttre struktur: Här ingår exempelvis att planera och organisera, skolgång, känslohantering/ilskekontroll, kommunikation, samarbetet, ömsesidighet, att passa tider, städning av eget rum samt allmänna ytor, inhandling av mat samt tillagning. Flickorna deltar även i husmöten varje vecka där de har inflytande och är delaktiga i vardagen och dit tillhörande beslut. I veckoschemat ingår även dagliga strukturerade dagsmöten/temarelaterad gruppbehandling.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen, och i ett nära samarbete med flickan, vårdnadshavare och socialtjänst. Det kan emellertid ske revideringar/förändringar av genomförandeplanen under behandlingsperiodens gång. Allt utifrån vilka kliniska observationer som genomförs samt om några specifika hinder eller tillgångar framkommer vid utredning. Behandlingen vilar på KBT genom kognitiva och beteendeinriktade interventioner, som ett paraplybegrepp ”KBT modellerna under paraplyet”. Behandlingsrelationen kännetecknas av att behandlaren har en flexibel hållning i bemötandet och till behandlingens form. Ibland sker behandling i ett sedvanligt terapirum, i andra fall när behovet finns kan behandling ske i olika ”live”- situationer utanför terapirummet och behandlingshemmet. Behandlaren kan t.ex. följa med flickan i olika kritiska vardagssituationer för att genomföra exponeringsövningar, exempelvis i samband med behandling av olika fobier. Behandlingsrelationen präglas av värme, empati och samarbete. Behandlarens hållning är respektfull, öppen och personlig. Tillsammans arbetar man fokuserat kring konkreta problem och mål som ställs upp. Flickan kan även få hemuppgifter att jobba med i syfte att hålla pågående process aktiv och fokuserad. Hemuppgifterna anpassas till det som för tillfället är fokus i behandlingen och grundläggande i genomförandeplanen. Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen.

Samtliga flickor erbjuds plats i den närliggande kommunala skolan. Där har de möjlighet till i en individanpassad studiemiljö med extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet. Vi har ett nära samarbete med Vasaskolan i Hedemora.

Behandlingskedjan